Mootorsõidukijuhi juhendaja

Juhendajaks olemise tingimused

Õpilase juhendaja

Stressivaba autokool Tallinnas Just Drive

Juhendaja

Portaali www.mnt.ee andmetel:

Juhendamise eesmärgiks on anda autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud isikule sõidupraktikat.

Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida sõidukit juhendaja juuresolekul järgmistel tingimustel:

 • juhendajal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt viis aastat (juhiloa omamise aja hulka arvestatakse esmase juhiloa omamise aeg);
 • juhendajal ei tohi olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest liiklusseadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud;
 • juhendaja on saanud Maanteeametilt tunnistuse või õiguse juhendamiseks;
 • juhendaja võib läbi viia sõidupraktikat isikule, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse.

Oma karistusandmeid saab kontrollida aadressil http://www.rik.ee/karistusregister

Juhendaja võib anda sõidupraktikat üksnes isikule, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse. Kui juhendatav on noorem kui 18-aastane, võib juhendajaks olla üksnes tema seaduslik esindaja.

Juhendataval peab juhendamisel kaasas olema:

 1. isikut tõendav dokument ja koolituskursuse õpingukaart või
 2. isikut tõendav dokument ja koolituskursuse tunnistus.

Juhendajal peab kaasas olema juhiluba või isikut tõendav dokument.

Maanteeamet soovitab juhendajal juhendamise teemal eelnevalt konsulteerida autokooliga.

Õppesõidukil, mida kasutatakse sõidupraktika saamise eesmärgil, peab olema eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk. Sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka mootorsõidukijuhi juhendajat.

Juhendamise õiguse taotlemiseks tuleb Maanteeameti teenindusbüroole esitada:

 • isikut tõendav dokument;
 • juhiluba, kui liiklusregistris puuduvad andmed kehtiva juhiloa kohta;
 • juhi kehtiv tervisetõend, välja arvatud kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt liiklusregistrisse;
 • tasutud riigilõiv.

Juhendamise õigust soovitame taotleda Maanteeameti e-teenindusest.

Juhendaja

Liiklusseaduse paragrafid

 1. peatükk

MOOTORSÕIDUKI JUHTIMINE 

 1. jagu

Mootorsõiduki juhtimisega seotud toimingud 

 • 88. Mootorsõidukijuhilt nõutavad dokumendid

(8) Isikul, kes juhib mootorsõidukit kooskõlas käesoleva seaduse § 109 lõigetega 1 ja 2, peab õppesõidu ajal olema kaasas koolituskursuse õpingukaart või tunnistus ja isikut tõendav dokument.

  (9) Kui käesoleva seaduse § 109 lõikes 1 nimetatud mootorsõidukijuhi õpetajal ja lõikes 2 nimetatud juhendajal puudub Eestis väljastatud juhiluba, siis peab eelnimetatud isikul kaasas olema § 99 lõike 1 kohane kehtiv välisriigi juhiluba. Õigust õpetada või juhendada mootorsõidukijuhti tõendatakse liiklusregistri andmete alusel.

§ 96.   Juhtimisõigust tõendav dokument

(1) Mootorsõidukijuhil peab olema kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument. Juhtimisõigust tõendavateks dokumentideks on esmane juhiluba, juhiluba, käesoleva seaduse §-s 95 nimetatud piiratud juhtimisõigusega juhiluba, välisriigi pädeva asutuse väljastatud rahvusvaheline juhiluba koos siseriikliku juhiloaga või seadusega ettenähtud juhtudel juhiluba asendav dokument. Isikul võib olla ainult üks kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument.
[RT I, 28.02.2015, 1 – jõust. 01.05.2015]

  (2) Juhtimisõigust tõendatakse liiklusregistri andmete alusel või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtimisõigust tõendava dokumendi alusel. Kui liiklusregistri andmetel on mootorsõidukijuhi juhtimisõigus seaduse alusel peatunud, peatatud või karistuseks ära võetud, juhindutakse liiklusregistri andmetest.
[RT I, 31.12.2010, 3 – jõust. 01.07.2011]

  (3) Käies juhitava mootorsõiduki juhtimiseks ei ole juhiluba vaja. Käies juhtimiseks ei loeta sellise mootorsõiduki juhtimist, millel on juhi istekoht.

  (4) Mootorsõidukijuhi nõuetekohaselt täidetud koolituskursuse õpingukaart koos märkega teeliiklusesse lubamise kohta tõendab sõiduõppija õigust juhtida mootorsõidukit õppesõidul käesoleva seaduse § 109 lõikes 1 nimetatud tingimustel ning koolituskursuse õpingukaart või tunnistus tõendab sõiduõppija õigust juhtida mootorsõidukit sõidupraktikal lõikes 2 nimetatud tingimustel.

§ 109.   Mootorsõiduki juhtimine õppesõidul ja sõidupraktikal

  (1) Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud või taastab juhtimisõigust, võib juhtida mootorsõidukit õppesõidu ajal mootorsõidukijuhi õpetaja juuresolekul.

  (2) Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida mootorsõidukit sõidupraktika saamise eesmärgil teise isiku (edaspidi juhendaja) juuresolekul järgmistel tingimustel:
  1) juhendajal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt viis aastat. Juhiloa omamise aja hulka arvestatakse esmase juhiloa omamise aeg;
  2) juhendajal ei ole kehtivat karistust mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest käesolev seadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu;
[RT I, 28.02.2015, 1 – jõust. 01.05.2015]
  3) juhendaja on saanud Maanteeametilt õiguse juhendamiseks, vastab käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud tingimustele ning juhendamise õigust tõendatakse liiklusregistri andmete alusel;
[RT I, 28.02.2015, 1 – jõust. 01.05.2015]
  4) juhendaja võib juhendada sõidupraktikat üksnes isikul, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse.
[RT I, 28.02.2015, 1 – jõust. 01.05.2015]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mootorsõidukijuhi õpetaja ja lõikes 2 nimetatud juhendaja ei tohi õppesõidu või sõidupraktika läbiviimise ajal olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis. Käesolevas lõikes nimetatud joobeseisund või käesoleva seaduse § 69 lõikes 3 nimetatud piirmäära ületamine tuvastatakse korrakaitseseaduses sätestatud korras.
[RT I, 28.02.2015, 1 – jõust. 01.05.2015]

  (3) Juhendajaks võib olla ka mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust omav isik.

  (31) Juhendajal peab olema kehtiv juhendaja tunnistus. Juhendaja tunnistuse väljastab Maanteeamet kehtivusega 12 kuud.
[RT I, 28.02.2015, 1 – jõust. 01.05.2015]

  (4) Juhendaja tunnistust ei anta esmase juhiloa omajale.

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sõiduõppija on noorem kui 18-aastane, võib juhendajaks olla üksnes tema seaduslik esindaja.

  (6) Õppesõiduautol, -veoautol, -bussil ja -autorongil ning mootorsõidukil, mida kasutatakse sõidupraktika saamise eesmärgil, peab olema eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk.

  (7) Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise korra ja tunnistuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (8) Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.