JUHI KOOLITUS EUROOPAS

Maanteeamet 21. oktoober 2015
Juhi ettevalmistamisest Norras, Saksamaal, Prantsusmaal, Suurbritannias, Hollandis, Rootsis ja Soomes

Ühised jooned koolituses …
… Norra, Rootsi, Soome, Hollandi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia näitel:
•juhikandidaadi õppeperiood on läinud pikemaks ja kestab ühest aastast kuni kolme aastani

Ühised jooned koolituses Norra, Rootsi, Soome, Hollandi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia näitel
•õpilane saab võimalikult palju sõidupraktikat enne juhtimisõiguse taotlemist
•asulavälisel teel sõitmise osakaalu suurenemine

Norra

•kohustuslik koolituskursus autokoolis (teooriaõpe 17 tundi, õppesõit 13 tundi)
•eraviisiline sõidupraktika võimalus koos juhendajaga
•Norras saab autokoolis õpingutega alustada juba 15aasta vanuselt, juhiluba saab aga taotleda 18aasta vanuselt
•seega 3 aastat regulaarset sõidupraktikat enne juhtimisõiguse taotlemist

õppeprotsess

•Regulaarse sõidupraktika vahepealsel ajal käiakse koos juhendajaga autokoolis, et sõiduõppija saaks juhina oma arengut näidata ning õpetaja soovitusi ja nõuandeid edasise arengu osas kuulata
•Norra loeb väga oluliseks teguriks praktilist kogemust
•Juba üks aasta enne eksamile tulekut (17 a) peab juht olema eksamiks valmis

•autokool on vajalik!
•koolitusel – kogemuste jagamine
•suuremahuline iseseisev õpe
•õppesõidul (sõidupraktikal) on oluline ka pikkade vahemaade sõitmine
•enne eksamitele minekut võimalikult palju (sõidu)kogemust
•sõidueksam kestab 75 minutit (väljaspool asulat 50-80% eksamiajast)’

•oluline õpetajate areng ja õpetajate täienduskoolitused
•sõidupraktika võimalus koos juhendajaga on nende koolitusmudelisse juba sisse kombineeritud

•ka Saksamaal ulatub juhi õppeperioodi pikkus juba 1,5 – 2 aastani
•autokool on kohustuslik, kuid samas on seal ka juhendajaga sõit lubatud
•Juhendajaga sõidetakse 3000-5000 km
•koolitusega alustatakse 16 a (16,5 keskmiselt) vanuselt (2010) eesmärgiga pikendada noore sõiduõppija õppeprotsessi (praktika osakaal)

•Kohustuslike tundidena on Saksamaal kindlaks määratud asulavälisel teel sõitmine ning sõitmine pimeda ajal:
•erinevatel maanteedel – 5 x 90 min
•kiirteedel – 4 x 90 min
•pimedas sõit – 3 x 90 min

•Kes sõidavad juhendajaga, saavad sõidueksamil ka paremini läbi – keskmiselt 10%; sama kehtib ka teooriaeksami kohta
•Juhendamise õiguse saamiseks ei ole vaja teha lisakoolitust ega eksamit sooritada

•Juhendajaga sõit on lubatud 17 aastaselt. Juhendajaks võib olla kas lapsevanem või ka keegi teine sõidukogemusega juht. Samas on väga hea ja soovitav, kui lapsevanem võtab endale juhendaja rolli.
•Juhendaja peab olema vähemalt 30 aastat vana ning tal peab olema B-kategooria juhiluba vähemalt 5 aastat.

•Liberaalne koolitussüsteem, kuid 90% õppuritest valib ikkagi autokooli
•Õppetundide arvu pole kindlaks määratud
•Autokoolis võetakse keskmiselt 47 tundi õppesõitu
•Liberaalset koolitussüsteemi toimimist toetavad ka väga head õppematerjalid ja nende kättesaadavus, mille järgi on hea iseseisvalt näiteks teoreetilisi teadmisi omandada

Suurbritannia

•Suurbritannias võtab keskmise juhikandidaadi eksamiküpsuse saavutamine aega 11 kuud; üldjuhul kestab õpe ligikaudu üks aasta
•õppe käigus toimub aktiivne suhtlemine – õpilane on aktiivses rollis (küsib, uurib jne)
•sõidueksamil on tähtsal kohal eksamineeritava iseseisev sõit ning seda osa on plaanis veel laiendada

•Sõidueksamil läbisaamine on madal – 47%: selle põhjuseks on vähene sõidupraktika
•Sõidueksamil ei tohi kasutada kindlaid marsruute
•Kui eksam ebaõnnestub, siis pakutakse briifingut
•Juhendajaga sõit – see suurendab juhi vastutustunnet!

Rootsi

•Liberaalne koolitussüsteem, kuid 95% õppuritest valib ikkagi autokooli
•Õpingutega võib alustada 16 a
•Enne juhendamise algust tuleb läbida 4-tunnine kursus autokoolis
•Autokoolis võetakse keskmiselt 13 sõidutundi
•Tagasiside väga oluline!

•Juhendaja sõidetakse keskmiselt 70 tundi
•Tagasiside väga oluline!
•B-kategooria teooriaeksam toimub 11 erinevas keeles

Holland

•10000 õpetajat, 5000 autokooli
•Õppimine autokoolis on vabatahtlik, õppetundide arv ei ole kindlaks määratud
•Juht (eksamineeritav) peab oskama „oma peaga mõelda“ – väga oluline!
•Kui juht suudab selgitada, miks ta käitus antud olukorras just nii, siis on ta suure tõenäosusega ohutu juht

•Õpetaja peab iga 5 aasta jooksul läbima 6 päevase täienduskoolituse

 

•Eksam kui lõppfilter näitab juhi ettevalmistuse taset ja kvaliteeti – eksamil on suur tähtsus
•Sõidueksam on väga põhjalik (range)
•Sõidueksam algab auto ohutuse kontrolliga
Sõidueksam toimub:
•Asula- ja asulavälistel teedel
•Kiirteedel (kuni 120 km/h)
•Manöövreid kontrollitakse liikluses

•Holland on riik, kes kasutab edukalt eel-eksami (proovieksami) süsteemi
•Proovieksami võimalust kasutab 55% juhikandidaatidest
•Noorel juhikandidaadil on alati võimalus oma juhtimisoskust enne päris eksamit pingevabalt testida, tundmata piinlikkust proovieksami ebaõnnestumise puhul.

Prantsusmaa

•Liiklusõpe toimub juba algkoolis – ohud liikluses
•Autokool on nõutav
•Juhendajaga sõitmine 3000-5000 km (võib alates 16 a vanuselt)

•Juhendaja peab läbima 4tunnise koolituse
•Eksamil – iseseisev sõitmine (oluline)
•Autokoolis võetakse keskmiselt 30 sõidutundi (20 tundi on nõutav)

•Õpe kestab ligikaudu 1 aasta
•Prantslaste uuring näitab, et need noored juhid (vanuses 18-19 a), kes on sõitnud sõidupraktika saamise eesmärgil koos juhendajaga, satuvad 25 % vähem liiklusõnnetustesse
•Nendel, kes on sõitnud juhendajaga, on sõidueksamil läbisaamine 70% (teistel 52%)

Soome

•Umbes 60% 18-aastastest isikutest taotleb Soomes B-kategooria juhiluba. Helsingis on neid ainult 33%
•Koolitus algab 17aasta vanuselt, juhiloa taotlemine alates 18 a vanuselt
•Õpetajate pädevusest sõltub koolituse kvaliteet

•Õpilase roll: õpilane on aktiivses rollis ja vastutab oma õppimise ja liikluskäitumise eest
•Õpetaja roll: õpetaja on kui treener, kes jälgib, suunab ja juhendab õpilasi ja annab tagasisidet, aitab õpilasel seada oma õpieesmärgid jne

•Õppemeetodid: aktiivõpe, arutelud ja diskussioonid, rühmatöö
•Tagasisidet antakse igas koolituse etapis ja igal pool, sh individuaalne tagasiside Enesehinnang on põhikomponendiks läbi kogu õppe, see suurendab õpilase eneseteadlikkust ja motivatsiooni

•Juhi õppes rõhutakse nii sõidupraktika kui ka juhendaja rolli osatähtsusele juhi ettevalmistamisel
•Viimane aitab suurendada õpilase enda vastutust õppeprotsessis ning suurendab ka tema motivatsiooni saada ohutuks ja vastutustundlikuks juhiks.
•Õppeaja pikendamine (praktiline osa)

•Sõidueksami alguses seatakse eesmärgid ja soovitud tulemus (ohutu sõit, tähelepanelikkus teiste liiklejate suhtes, keskkonnasäästlikkus) koostöös eksamineerijaga
•Sõidueksam algab auto ohutuse kontrolliga
•Juhikandidaat on iseseisev kogu eksami vältel, võtab ise kõik otsused vastu; eksamineerija on toetavas rollis
•Tagasiside: eksamineeritav osaleb aktiivselt tagaside andmise protsessis, vaadatakse, kas kõik eesmärgid, mis püstitati eksami alguses, said täidetud

•Oma juhi koolituses rõhuvad soomlased elukestvale õppele (life long learning).
•Eksamil – eksamineeritav hindab ise oma käitumist liikluses, on ise vastutav (juhi enesehinnang on oluline)
•Eksamil toimunu põhjalik arutelu
•Eksamineeritav peab olema iseseisev!

Juhi_koolitus_Euroopas