Lasterühma ettevalmistamine tänaval liiklemiseks

Käesolev õppefilm on järjekordne projekt Rooli võimu liiklussaate ja Maanteeameti koostöös. Nagu ka eelnevatel kordadel, oleme võimalikult professionaalse lõpptulemi saamiseks kaasanud oma ala eksperte.

Film on eelkõige mõeldud õppematerjaliks inimestele, kes tegelevad laste liikluskasvatusega ning lasteaiakasvatajatele ja algklasside õpetajatele, kes igapäevaselt viibivad lastega liikluses. Lasterühmas liikudes saab laps oma esimesed kogemused liikluses, jälgides saatjate tegemisi nii linnas kui asulast väljas. Esmatähtis on loomulikult lasterühma turvalisus. Järgneva materjaliga näitame teile, kuidas lasterühmaga liikluses käituda.

Enne lasterühmaga tänavale minekut tuleb iga kord meelde tuletada tänaval liiklemise reeglid. Rühmas või klassiruumis korratakse lastele üle, et tänaval liigutakse paarikaupa käest kinni hoides, keelatud on joosta ja rühmast lahku minna, sõiduteed ületatakse üheskoos saatja märguande peale ning kõik kuulavad saatjate sõna. Rühmas või klassiruumis lepitakse kokku ka see, kes kellega käsikäes käib. Seejärel suundutakse garderoobi riietuma. Õues, enne lasteaia väravatest väljumist, korratakse eelnevalt räägitu veel lühidalt üle.

Lasterühmaga tänaval liiklemise reeglid

Tänaval tohib koolieelikute ja algklasside õpilaste rühm liikuda ainult vähemalt kahe täiskasvanu saatel, kaks last kõrvuti. Üks saatja liigub rühma ees ning teine saatja rühma lõpus. Kõnnitee olemasolul peab lasterühm liikuma kõnniteel, selle puudumisel aga teepeenral, seejuures kahesuunalise liikluse korral ainult vasakpoolsel teepeenral. Liikumiseks peab lasterühma esimene saatja valima trajektoori, mis on sõiduteest võimalikult kaugel. Rühma saatjad ise liiguvad seejuures sõidutee-poolses ääres. Valgustamata asulateel ning asulavälisel teel on lubatud lasterühmaga liikuda üksnes valgel ajal.

Reguleerija märguanded

Lasterühmaga tänaval liigeldes kujutab endast suurt ohtu sõidutee ületamine. Lisaks laste käitumisele tuleb lasterühma saatjatel arvestada ka sõidukijuhtide käitumisega. Lasterühma turvalisema teeületuse tagamiseks on rühma saatjatele antud liikluse reguleerimise õigus.

Liikluse reguleerimiseks kasutatakse reguleerija märguandeid, mida on kokku viis:

– üles tõstetud käsi – see on peatumismärguanne kõikidele liiklejatele;

– küljele rõhtsalt välja sirutatud käsi või käed – see tähendab, et ükski liikleja ei tohi liikuda suunas, mis on risti reguleerija väljasirutatud käe või kätega. Kui reguleerija on pärast seda käe või käed langetanud, ei tohi liikuda liiklejad, kelle poole on reguleerija rind või selg;

– viibe sõidusuunas – see on žest, mis julgustab reguleerija külje suunas liikuvaid sõidukijuhte sõitu alustama või jätkama;

– „sõida aeglasemalt” – see märguanne kohustab, nagu nimigi ütleb, sõidukijuhte sõitu aeglustama;

– peatumismärguanne – see on märguanne peatumiseks koos peatumiskoha näitamisega.

Lasterühma saatja jaoks on olulisemateks märguanneteks üles tõstetud käsi ja viibe sõidusuunas.

Reguleerija märguanded on kõikidele liiklejatele kohustuslikud. See tähendab, et lisaks sõidukijuhtidele peavad reguleerija korraldusi täitma ka jalakäijad, jalgratturid ja kõik teised liiklejad. Erandiks ei ole ka alarmsõiduki juhid. Reguleerija korraldusi peavad liiklejad täitma isegi siis, kui need on vastuolus Liikluseeskirjaga või liikluskorraldusvahendi nõudega. Kuid reguleerija ei tohi ära kasutada talle antud õigusi, kõik korraldused peavad olema asjakohased ja õigustatud.

Reguleerija märguanne peab olema hästi nähtav ja üheselt mõistetav. Märguanne peab olema antud õigeaegselt, et juht ootamatu manöövri või kiiruse järsu muutmisega ei põhjustaks liiklusohtlikku olukorda ega segaks teiste sõidukite ja jalakäijate liiklemist. Reguleerija peab arvestama, et sõiduki peatamine nõuab nii aega kui ruumi. Mida suurem on sõiduki kiirus ja mass ning mida halvemad on ilmastikuolud ja sõiduki tehniline seisukord, seda pikem on sõiduki peatumisteekond.

Turvalisus

Selleks, et lasterühm koos saatjatega sõidukijuhtidele paremini nähtav oleks ja sõidukijuhid aegsasti reageerida saaksid, tuleb kasutada helkurveste või helkurriietust. Liiklust reguleeriva saatja puhul on see kohustus, laste puhul tungiv soovitus. Kollakas-roheline helkurvest või –riietus eristub hästi taustast ja on seetõttu sõidukijuhtidele hästi märgatav. Ühtlasi edastab see sõidukijuhile signaali, et tuleb olla eriti tähelepanelik. Helkurvest või -riietus peab olema valmistatud kvaliteetsest helkurmaterjalist ning vastama standardile EN 471, see ei tohi olla kulunud ega määrdunud.

Liiklust reguleeriv lasterühma saatja peaks kasutama ka teisi turvalisust suurendavaid abivahendeid:

– helkurkilega kaetud reguleerimisketast, mis kergendab peatumismärguande andmist, tehes selle liiklejatele nähtavamaks – tegemist on käepikendusega, mis on märgatav ka kaugemalt lähenevatele sõidukijuhtidele – ja arusaadavamaks – kõik sõidukijuhid ei ole kindlasti kursis reguleerija märguannetega ega oska nende järgi toimida, kuid kettal olev „Stopp” on kõikidele arusaadav;

–  vile, mis aitab saavutada liiklejate ja kaassaatjate tähelepanu ning edukalt distsiplineerida lapsi;

– helkurribadega heledat värvi kindaid, mis aitavad muuta käega antavad märguanded nähtavamaks.

Isegi siis, kui kasutatakse kõiki turvalisust suurendavaid abivahendeid, võib sõidukijuht märgata lasterühma ja selle saatjaid liiga hilja. Sõidukijuhi nähtavust võivad piirata mäed ja nõlvad, kurvid ning teel olevad takistused, mistõttu ei tohi kunagi hakata teed ületama vahetult pärast takistust, kurvi, mäge või nõlva. Tee ületamiseks tuleb valida koht, mis on juba kaugelt hästi nähtav mõlemast suunast lähenevatele sõidukijuhtidele. Sõidukijuhi nähtavust piiravad ka halvad ilmastikutingimused – udu, vihm, lumi, lörts, otse vastu paistev päike -, ning pimedus. Sellistes tingimustes ei tohi kunagi astuda sõiduteele enne, kui esimene sõiduk on reguleerija märguande peale peatunud. Pimedas tuleb olla eriti tähelepanelik sõidukite vastastikusel möödumisel, kuna vastutuleva sõiduki tuled pimestavad juhti ning lasterühm võib jääda märkamata. Seetõttu ei tohi kunagi hakata pimedas teed ületama siis, kui mõlemast suunast lähenevad sõidukid on ligistikku.

Reguleeritud ülekäiguraja ületamine

Kõige ohutum on tee ületamine reguleeritud ülekäigurajal. Sellisel juhul annab liiklejatele märguandeid valgusfoor ning lasterühm saab jalakäijate lubava fooritule ajal teed ületada. Enne tee ületamist seavad saatjad sõiduteest ohutul kaugusel lasterühma tee ületamiseks valmis ja tuletavad lastele meelde, et tee ületamist alustatakse saatja märguande peale ning seda tehakse kiirel sammul, kuid mitte joostes. Jalakäijatele lubava rohelise tule süttimisel veendub esimene lasterühma saatja, et kõik sõidukid on peatunud ning annab märguande tee ületamise alustamiseks. Kuid kahjuks ei jõua lasterühm alati lubava rohelise tulega üle tee, kuna fooritsükkel on liiga lühike. Sellisel juhul on lasterühma saatjatel kaks toimimisvõimalust. Üheks võimaluseks on ohutussaare olemasolul jääda sinna uut lubavat foorituld ootama. Sellisel juhul peavad lasterühma saatjad mõlemalt poolt lapsi niiöelda turvama, hoides käsi laiali, takistades sellega laste liikumist ning kaitstes neid sõidukite eest. Sellegipoolest on ohtlik jääda ohutussaarele ootama, kuna lasterühm ei mahu reeglina kitsale ohutussaarele ära, samal ajal aga vuhisevad sõidukid mõlemas suunas mööda. Seetõttu tuleks kasutada teist võimalust ehk lasterühm jätkab tee ületamist ka keelava punase fooritulega. Sellisel juhul tuleb lasterühma esimesel saatjal asuda liiklust reguleerima. Stoppmärguandeks kätt või reguleerimisketast sirgelt üleval hoides liigub ta enne sõidukite liikuma hakkamist sõiduraja keskele ning julgustab lapsi tee ületamist jätkama. Lasterühm liigub üle tee reguleerija selja tagant ning kui sõidutee ületamine on lõpetatud ja ülekäigurajal ei ole teisi jalakäijaid, siis lahkub reguleerija teelt ning annab kõnnitee servalt sõidukijuhtidele märguande liikumise alustamiseks. Kuna lasterühm jätkas tee ületamist ka punase fooritule ajal, siis on väga oluline lastele hiljem selgitada, miks seda tehti ja mis juhul niimoodi toimida tohib. Oluline on meelde jätta ka see, et punase fooritulega tohib tee ületamise üksnes lõpetada. Mitte kunagi ei tohi alustada tee ületamist siis, kui fooris põleb keelav punane tuli. Kui on juba varem teada, et fooritsükkel on lühike ja lubava rohelise tule ajal jõuab terve rühma asemel teed ületada vaid väiksem grupp, siis tuleb teed ületada kahes jaos. Rühm jagatakse pooleks ning esmalt liigub esimene saatja oma grupiga üle tee ning järgmise lubava fooritule ajal teine saatja oma grupiga.

Reguleerija tegevuse eripära teeületuse reguleerimisel

Reguleerija märguandeid meelde tuletades tähendas üles tõstetud käsi seda, et kõik liiklejad peavad peatuma, sealhulgas jalakäijad. Miks siis kasutatakse sõidutee ületamist reguleerides antud märguannet ja mitte küljele rõhtsalt välja sirutatud käsi, mis definitsiooni järgi oleks korrektsem? Põhjus on lihtne – üles tõstetud käsi on sõidukijuhtidele paremini nähtav ja arusaadavam, eriti kui kasutatakse abivahendina reguleerimisketast.

https://www.youtube.com/watch?v=2cmCkKJUcP8

Reguleerimata ülekäiguraja ja ülekäigurajata tee ületamine

Kahjuks on enamik lasterühmasid Eestis sunnitud teed ületama reguleerimata ülekäigurajal või üldse ilma ülekäigurajata teel. Sellistel juhtudel tuleb lasterühma esimesel saatjal asuda ohutuma teeületuse tagamiseks liiklust reguleerima. Enne reguleerimismär­guande andmist tuleb sarnaselt reguleeritud ülekäiguraja ületamisega lasterühm sõiduteest ohutul kaugusel tee ületamiseks valmis seada ning tuletada lastele meelde, et tee ületamist alustatakse saatja märguande peale ning teed ületatakse kiirel sammul. Erinevalt reguleeritud ülekäiguraja ületamisest liigub lasterühma teine saatja, juhul kui lasterühmal on ainult kaks saatjat, grupi lõpust grupi ette esimese saatja kohale ning jälgib kogu lasterühma käitumist. Kui lasterühmal on kolm saatjat, siis jääb üks saatja grupi lõppu ja teine saatja grupi ette, kolmas saatja reguleerib liiklust. Kolme saatja abi on soovitav kasutada suuremate lasterühmade ja tiheda liiklusega teede ületamisel.

Kui lasterühm on tee ületamiseks valmis, jälgib reguleerija nii vasakult kui paremalt lähenevat liiklust ning ristmikul ka võimalikke pööret sooritavaid sõidukeid ning annab seejärel kõnnitee servalt või teepervelt näoga sõidukijuhtide poole seistes lähenevatele sõidukitele sirgelt üles tõstetud käe või reguleerimiskettaga peatumismärguande. Sõidukijuhtidele tuleb anda piisavalt aega ja ruumi reageerimiseks. Kui pärast üksikut sõidukit tekib liikluses vahe, siis ei ole otstarbekas seda üksikut sõidukit peatada, vaid asuda teed ületama siis, kui antud sõiduk on möödunud. Samuti ei tohiks reguleerija peatada ühis- ega rasketransporti. Raskete sõidukite peatumine ja liikuma saamine on vaevalisem ning nõuab rohkem aega, samuti varjavad suured sõidukid nii teiste sõidukijuhtide kui reguleerija vaatevälja. Kui aga märguanne on juba antud, siis tuleb sellele kindlaks jääda.

Kui pärast peatumismärguande andmist on reguleerija veendunud, et läheneva sõiduki juht on teda märganud ja aeglustab sõiduki kiirust, siis võib ta liikuda kõnnitee servalt või teepervelt lähima sõiduraja keskele, kätt või reguleerimisketast endiselt sirgelt üleval hoides. Nii on märguanne nähtav ka kaugemalt lähenevate sõidukite juhtidele. Kui pärisuunas on rohkem kui üks sõidurada, siis tuleb kõik sõidurajad peatada ükshaaval ehk kui esimese sõiduraja esimene sõiduk on peatunud, siis liigub reguleerija peatumismärguannet näidates järgmise sõiduraja äärde ning sealt edasi antud sõiduraja keskele alles siis, kui ta on veendunud, et ka sealt lähenev sõidukijuht on teda märganud ning tema märguannet mõistnud. Pimedas ja halbades ilmastikutingimustes aga ei tohi sõidurajale astuda enne, kui sõiduraja esimene sõiduk on peatunud.

Kui pärisuuna kõikide sõiduradade esimesed sõidukid on peatunud, siis võib reguleerija anda teisele lasterühma saatjale märguande lasterühmaga tee ületamise alustamiseks. Reguleerija liigub ise samal ajal vastassuuna sõiduraja poole ning sulgeb ka seal liikluse sarnaselt pärisuunaga. Reguleerija jääb seisma vastassuuna sõiduraja, või, kui sõiduradasid on mitu, siis viimase sõiduraja keskele. Lasterühm ületab teed reguleerija selja tagant, kes jälgib samal ajal grupi liikumist. Kui lasterühm ja teised teed ületavad inimesed on sõiduteelt lahkunud, siis liigub reguleerija kõnnitee servale või teepervele ning annab sealt sõidukijuhtidele märguande sõidu jätkamiseks.

Märguannete dubleerimine

Kõiki reguleerija poolt antavaid märguandeid võib dubleerida vilega, et saavutada liiklejate tähelepanu. Vile on kosta ka sõidukisse ning antud signaal aitab sõidukijuhil reguleerijat ja tema märguandeid märgata.

Kokkuvõte

Liiklust reguleerivale inimesele on antud suured õigused, kuid tal lasub ka suur vastutus – reguleerija ülesanne on tagada kõikide liiklejate turvalisus. Seetõttu on väga oluline, et kõik reguleerija märguanded oleksid õigeaegselt antud, hästi nähtavad ja üheselt mõistetavad. Reguleerija ei tohi kunagi oma tegevusega segadust tekitada ega põhjustada liiklusohtlikke olukordi. Samuti ei tohi reguleerija ära kasutada talle antud õigusi – kõik antavad korraldused peavad olema põhjendatud ning aitama kaasa turvalisemale liiklemisele.